Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland door watervergunningen Waalsdorperlaan 1 Wassenaar, bouw tunnel Leidschendam, Delftweg 166 Rotterdam, Oudeweg 15 Nootdorp, De Landheren Pijnacker, Lange Campen Pijnacker, Speelplaats Ypenburg, viaduct Kalmoeskade/ Ommedijk, Klauterwoud in de Broekpolder te Vlaardingen en Het Kleine Loo Den Haag

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland door watervergunningen Waalsdorperlaan 1 Wassenaar, bouw tunnel Leidschendam, Delftweg 166 Rotterdam, Oudeweg 15 Nootdorp, De Landheren Pijnacker, Lange Campen Pijnacker, Speelplaats Ypenburg, viaduct Kalmoeskade/ Ommedijk, Klauterwoud in de Broekpolder te Vlaardingen en Het Kleine Loo Den Haag.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Leggeractualisatie: LEGGER2023-D-16Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben 11 december 2023 het besluit genomen om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale leggerwijzigingskaart “Leggerwijzigingskaart beroepstermijn (leggeractualisatieLEGGER2023-D-16)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=27d42c32fce040c08cacc8e5903209ea en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/.Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland met kenmerk LEGGER2023-D-16 heeft ter inzage gelegen van 19 oktober 2023 tot en met 1 december 2023. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is ongewijzigd vastgesteld. De wijziging volgt op de voltooide uitvoering volgens de eerder verleende watervergunningen (en evt. bijbehorende wijzigingsbesluiten):- 2016-004827 (Definitief besluit Waalsdorperlaan 1 te Wassenaar),- 2005-80178 (Watervergunning - bouw tunnel Leidschendam),- 2020-024918 (Watervergunning Delftweg 166 Rotterdam),- 2016-006107 (Definitief besluit Oudeweg 15 gemeente Pijnacker-Nootdorp (Nootdorp)),- 2018-019548 (Watervergunning - De Landheren, gemeente Pijnacker-Nootdorp (Pijnacker)),- 2018-004115 (Watervergunning Lange Campen gemeente Pijnacker-Nootdorp (Pijnacker)),- 1450968 (Brug en beplanting Speelplaats Ypenburg),- 1550324 (Watervergunning viaduct Kalmoeskade/Ommedijk), - 1151501 (Watervergunning graven en dempen Klauterwoud in de Broekpolder te Vlaardingen), en- 64.259 (Inlaat Het Kleine Loo Den Haag)Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of al bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen: a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie en ook de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen. Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging LEGGER2023-D-16:- DMS#2225383 – Partiële leggerwijziging LEGGER2023-D-16; - DMS#2216312 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2023-D-16; Het besluit treedt in werking met ingang van de 7e dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd op grond van deze partiële leggerwijziging.Stukken inzienHet besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2216312) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2216312) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.Beroep en hoger beroepBelanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen: - het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet); - de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet). Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.Een beroepschrift dient volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.ContactVoor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2023.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. wsb-2023-15837

Gerelateerde berichten