Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ’s-Heeren Loo Dijkwelseweg Kapelle (Buitengebied 12e herziening) en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning

DeLoogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ’s-Heeren Loo Dijkwelseweg Kapelle (Buitengebied 12e herziening) en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken bekend dat voor de nieuw te bouwen woonzorgvoorziening aan de Dijkwelseweg in Kapelle de volgende gecoördineerde besluiten vanaf 7 maart 2024 terinzage liggen: 1.Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2024 om het bestemmingsplan ’s-Heeren Loo Dijkwelseweg Kapelle’ (Buitengebied 12e herziening) vast te stellen. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; 2.Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2024 om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woonzorgvoorziening, de aanleg van een parkeerterrein en het maken van een inrit. De omgevingsvergunning is verleend in overeenstemming met de ontwerp vergunning. Plangebied Het plangebied omvat de kadastrale percelen gemeente Kapelle, sectie O, nummers 160, 161, 539, 541, 1220, 1221, 1222, 1223 en 1224. Dit zijn de percelen waar nu een rozenkwekerij is gevestigd met een kas, een schuur en bedrijfswoning en een deel van de aangrenzende boomgaard. Hoofdlijnen van het plan Het bestemmingsplan regelt op de locatie de realisatie van een woonzorgvoorziening voor ’s-Heeren Loo en de daarbij behorende voorzieningen zoals een parkeerplaats en de landschappelijke inpassing. De bestemming Agrarisch is hiervoor gewijzigd naar Maatschappelijk en Groen. Ook regelt het bestemmingsplan dat de bestaande agrarische bedrijfswoning de bestemming Wonen en Tuin krijgt. Coördinatieregeling De besluiten zijn genomen met toepassing van de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten zijn gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning. Het plan inzien U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met bijlagen inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met code NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ012-VAST is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De omgevingsvergunning is te raadplegen via de website www.officielebekendmakingen.nl  Reageren In het kader van de beroepsprocedure worden de besluiten die gecoördineerd zijn genomen aangemerkt als één besluit. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, dit is 8 maart 2024. Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het besluit. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Kapelle, 6 maart 2024 Burgemeester en wethouders van Kapelle.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLoogids.nl op 7-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Loo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLoogids.nl
Redactie deLoogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Loo
  2. 343a16b58e67cc6c303cd0fc4c8c685f

Gerelateerde berichten